Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ: διακήρυξη και ψηφοδέλτιο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΗΣ

[ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΜΕ), ΜΑΡΤΗΣ 2015]

ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΕ»

Α. Ποια ΕΜΕ θέλουμε όσοι συμμετέχουμε στην «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ»

Στην αρχή του 2015 και ενώ διερχόμαστε το 6ο χρόνο της ανθρωπιστικής – οικονομικής κρίσης που φόρτωσαν στις πλάτες μας… Για όλους εμάς, που είμαστε η πλειονότητα, και στηρίζουμε, συμμετέχουμε και ψηφίζουμε την «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» στις επικείμενες εκλογές για Δ.Σ. και Εξελεγκτική Επιτροπή, στο κατώφλι των 100 χρόνων της ΕΜΕ, το ζητούμενο στις μέρες μας είναι μια Παιδεία, σε επιστημονική βάση, που να υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και προαπαιτούμενο στη διαδικασία για οικονομική απελευθέρωση και ανάπτυξη, υπέρ των λαών και όχι  για χάρη των δανειστών…

Οπότε το ζητούμενο είναι μια ΕΜΕ για την κοινωνία και όχι στην υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Μια ΕΜΕ για τα Μαθηματικά και τους μαθηματικούς. Μια ΕΜΕ με διαφάνεια και εσωτερική δημοκρατία. Με δυο λόγια όσα μας στέρησαν τα Δ.Σ. της ΕΜΕ μέχρι τώρα με κορύφωση τη δράση του μονοπαραταξιακού Δ.Σ. που ενέσκηψε με τις εκλογές του 2013.

● Η ΕΜΕ και η κοινωνία

Κάθε επιστημονικό σωματείο όπως και η ΕΜΕ οφείλει να είναι ένα κέντρο παραγωγής ιδεών που επηρεάζουν, επηρεάζονται και ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο. Την παρουσία τους η κοινωνία την αντιλαμβάνεται  κατά δύο τρόπους: α) άμεσα και β) έμμεσα.

α) Η άμεση παρουσία στο κοινωνικό σώμα συνίσταται στο να λαμβάνει γνώση (ο μαθητής, ο φοιτητής, ο σπουδαστής, ο πολίτης γενικότερα) των ιδεών και των παρεμβάσεων της ΕΜΕ, δηλ., να έχει πρόσβαση σε όσα τον αφορούν. Η αδιαφανής και αντιδημοκρατική στάση του Δ.Σ. μέχρι τώρα επηρεάζει δυσμενώς αυτή την παρουσία και τελικά λειτουργεί σε βάρος της κοινωνίας.

Έτσι η «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» έχει προτάσεις για να αλλάξει το “τοπίο” όσο αφορά α1. τις δημόσιες παρεμβάσεις, α2. τους γνωστούς διαγωνισμούς, α3. τα ετήσια συνέδρια,  α4. τα γνωστά περιοδικά.

β) Η έμμεση παρουσία υλοποιείται αποκλειστικά μέσα από την κοινότητα των μαθηματικών˙ μέσω αυτής, διαχέεται στο υπόλοιπο κοινωνικό σώμα. Η παρουσία αυτή παίρνει διαφορετικές μορφές, ανάλογα με τον εργασιακό χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται ο κάθε συνάδελφος.

Για το ζήτημα αυτό που είναι κορυφαίο για την «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» έχει δώσει “δείγματα γραφής” σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες. Αντίθετα, οι πρακτικές του Δ.Σ. μέχρι τώρα είναι αρνητικά καταγεγραμμένες στη συνείδηση των ελλήνων μαθηματικών.

● Η ΕΜΕ και το ΥΠΑΙΘ

Για την «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» στην οποία συμμετέχουμε και σας ζητάμε να στηρίξετε με την ψήφο σας το ζητούμενο είναι η διαφάνεια, η μαζικότητα της ΕΜΕ και η στοίχισή της  με τα αιτήματα της Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές χωρίς αποκλεισμούς. Αντίθετα το απερχόμενο Δ.Σ. της ΕΜΕ με τις ανακοινώσεις του, που εκδίδει με το «σταγονόμετρο», τίθεται στην υπηρεσία του εκάστοτε υπουργού Παιδείας ως δεκανίκι. Η μαθηματική κοινότητα γνωρίζει, και δυστυχώς το γνωρίζει και η ευρύτερη κοινωνία, ότι για την «Τράπεζα Θεμάτων», αυτό το άνευ παιδαγωγικής αξίας «δημιούργημα», το Δ.Σ. της ΕΜΕ αντί να καταγγείλει ξεκάθαρα όσα απεργάζεται το ΥΠΑΙΘ έστειλε ανακοίνωση στο ΥΠΑΙΘ για πιλοτική εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων και μάλιστα αναγνώρισε «πολλά θετικά στοιχεία» της και συμπλήρωσε ότι σαν ΕΜΕ … έχει ήδη Τράπεζα Θεμάτων!!!! Με δυο λόγια το κατήγγειλε για να προτείνει και να εγγυηθεί ότι μπορεί να το εφαρμόσει καλύτερα!!! Αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό την πλειονότητα των μαθητών/μαθητριών, δηλαδή τα παιδιά μας, από ένα Δημόσιο αγαθό όπως είναι η εκπαίδευση και εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις νόρμες που επιβάλλουν οι ποικιλώνυμοι δανειστές.

● Η ΕΜΕ και τα Μαθηματικά

Για την «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» η ΕΜΕ θα πρέπει να είναι το κέντρο απ’ το οποίο να περνούν τα πληροφοριακά ρεύματα σχετικά με τις ιδέες (που παράγονται ή φθάνουν σε πανεπιστήμια ή σε ερευνητικά κέντρα), και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα Μαθηματικά. Η ΕΜΕ, όμως, με ευθύνη του απερχόμενου Δ.Σ. περιορίζεται στο ρόλο του «δοχείου» τέτοιων πληροφοριών με επιλεγμένους αποδέκτες. Αντίθετα η «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» τις εντάσσει στη διαδικασία της διαπάλης απ’ την οποία προκύπτει σύνθεση. Το προϊόν της σύνθεσης διαχέεται προς την κατεύθυνση των παραπάνω σημείων και προς την κοινωνία για να υποστεί τη δοκιμασία της πράξης, απ’ την οποία θα αποδειχθεί αν θα «μείνει» ή θα «φύγει».

● Η ΕΜΕ  και η εσωτερική δημοκρατία

Η ΕΜΕ, ως επιστημονικό Σωματείο, απ’ τη φύση της, υπηρετεί  την επιστήμη. Επιστήμη σημαίνει γνώση, αλήθεια, Προμηθεϊκή φιλοσοφία, με συνεχή διάχυσή της στο κοινωνικό σύνολο. Ιδιαίτερα για τα μέλη της δεν υπάρχουν «απόρρητα» ή «άβατα» γιατί κάτι τέτοιο θα παρέπεμπε στο Μεσαίωνα, πράγμα που δεν συνάδει με την ιδιότητα του επιστημονικού σωματείου. Δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από όσα απεργάζονται εδώ και πολλά χρόνια τα Δ.Σ. της ΕΜΕ με κορύφωση τη “μεσαιωνική” δράση του απερχόμενου Δ.Σ..

Β. πως κατάντησαν την ΕΜΕ οι διοικούντες

Ένα σύντομο ιστορικό

Τα τελευταία 30 χρόνια η ΕΜΕ διοικείται από μια ομάδα ατόμων, που φέρει όλα τα χαρακτηριστικά  μιας «καθεστωτικής» ομάδας, που μοναδικό της μέλημα είναι η διατήρησή της στην εξουσία, όποιο κι αν είναι το κόστος για το επιστημονικό μας σωματείο.

Επειδή:

●  για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στη διοίκηση, καθιέρωσαν σαν δόγμα τους:

α) την αδιαφάνεια και την παραπλάνηση. Κανείς, πλην των «καθεστωτικών», δεν γνωρίζει την πραγματική δύναμη μελών της ΕΜΕ

β) να εμφανίζουν προσποιητά μεγάλη δύναμη μελών, να αναμιγνύονται όμως στα «πόδια»  τους ελάχιστοι (μη ενοχλητικοί).

● Μάλιστα «προϊούσης της κατάρρευσης», που δεν κρύβεται πλέον, αυτοί όλο και κατρακυλούν στον αυταρχισμό, στην κρυψίνοια, στη στρέβλωση γεγονότων.

●  θα χρειαζόντουσαν αρκετές σελίδες της «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», προκειμένου να περιγράψουμε λεπτομερειακά το τι συνέβη αυτά τα 30 χρόνια, περιοριζόμαστε, σε μορφή τίτλων, για να παραθέσουμε ελαχιστότατα και ενδεικτικά τα παρακάτω:

01.          υπάρχει μία ομάδα περίπου 50 ανθρώπων (πανελλαδικά) που ανακυκλώνονται σε θέσεις και πόστα. Απ’ αυτούς, περί τους 30, αποτελούν τον στενότερο πυρήνα που κατά κανόνα αναλαμβάνουν πιο κρίσιμα πόστα. Τέλος, κατ΄ εκτίμηση, 20 απ’ αυτούς, αποτελούν το σκληρό πυρήνα….

02.          ένα μέρος τους έγιναν συγγραφείς σχολικών βιβλίων, με πρόταση της ΕΜΕ

03.          ορισμένοι απ’ αυτούς, στη «μέση του πουθενά» (της αφάνειας), έγιναν γνωστοί μέσω της (παλαιόθεν) αίγλης της ΕΜΕ

04.          ορισμένοι απ’ αυτούς, εκπροσώπησαν την ΕΜΕ (κατ’ ανάθεση απ’ αυτήν) στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (στις δόξες του), το Υπουργείο Παιδείας κλπ.

05.          άλλοι απ’ αυτούς γνώρισαν μέρη και ανθρώπους του κόσμου προνομιακά και κατ΄επιλογήν που δεν θα είχαν καμιά άλλη «ευκαιρία» να τα γνωρίσουν. Άλλοι ζώστηκαν και την υπεραξία του επιστημονικού σωματείου και (…)

06.          αυτή η «καθεστωτική» ομάδα εξώθησε το ιστορικό μας σωματείο στα όρια της οικονομικής χρεοκοπίας και επιχειρούν, ανεπιτυχώς, να το συντηρούν με τη μέθοδο της σύγχρονης φιλανθρωπίας που την ονομάζουν «χορηγία».

07.          η ουσία της πολιτικής των διοικήσεων ήταν, σχεδόν πάντα, η λογική της διαχείρισης της κυβερνητικής πολιτικής.

08.          οι άνθρωποι αυτοί εμφανίζονται ρητορικά αντίθετοι του σχολείου της αγοράς και υπερασπιστές των δικαιωμάτων των συναδέλφων, ενώ οι επιμέρους θέσεις τους υποστηρίζουν  τον πυρήνα της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Τα παραδείγματα ατέλειωτα [κοίτα «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ», φ. 18 και στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/]

Βέβαια το ότι το Δ.Σ. και η Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν το 2013 με αντιδημοκρατικές πρακτικές, πρακτικές που αυτή τη φορά απασχόλησαν και τη Δικαιοσύνη, «εξηγεί» το γεγονός ότι με αποκλειστική ευθύνη του μονοπαραταξιακού Δ.Σ. που ενέσκηψε στην ΕΜΕ με τις εκλογές του 2013, το επιστημονικό μας Σωματείο η ΕΜΕ, με ιστορία 100 χρόνων ήδη, τάσσεται στο πλευρό της μνημονιακής κυβέρνησης που εξυπηρετεί τους ξένους «δανειστές» και τους ντόπιους υποστηρικτές τους ΤΩΡΑ που για αυτούς η «κρίση είναι ευκαιρία» για σκληρά οικονομικά μέτρα, αποσάθρωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κατάργηση εργασιακών κεκτημένων, ξεπούλημα εθνικού πλούτου, διάλυση του δημόσιου τομέα που ανακηρύσσονται σε «μεταρρυθμίσεις» και θεσμικές αλλαγές που υποβαθμίζουν την καθημερινή μας ζωή και την ίδια τη δημοκρατία ΟΤΑΝ για όλους εμάς τους μαθηματικούς (και όχι μόνο) οι μειώσεις συντάξεων, μισθών, οι περικοπές στην υγεία και στην εκπαίδευση και ειδικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα όπως: το νέο Λύκειο, διορισμοί μονίμων και αναπληρωτών, διαθεσιμότητα-απολύσεις, «αξιολόγηση», συνθήκες εργασίες στο δημόσιο σχολείο (αλλά και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στα φροντιστήρια) για να περιοριστούμε στις απολύτως απαραίτητες αναφορές, είναι η «ευκαιρία» μας να αναστρέψουμε την κατάσταση με το δίκαιο, συνεπή, ανατρεπτικό και αποτελεσματικό αγώνα μας.

Γ΄. «…αγαπά ο θεός τον κλέφτη …αγαπά όμως και τον νοικοκύρη»

Είναι τόσος ο τρόμος τους μη και χάσουν τις «καρέκλες» τους ώστε δεν διστάζουν να παραβιάσουν θεμελιώδη άρθρα του Α.Κ. και της εκλογικής νομοθεσίας, γιατί μόνο μ’ αυτό τον τρόπο ανεβοκατέβαιναν οι ίδιοι στη διοίκηση, έκαναν κολεγιές με εφήμερους σύμμαχους χαρίζοντάς τους θέσεις στο Δ.Σ. και «δοξάζοντας» την επιστολική ψήφο. Για ένα πράγμα σας διαβεβαιώνουμε, πως χωρίς αυτά ούτε τη δική τους ψήφο… δεν θα ‘βρισκαν.

Η κακοήθεια αυτού του είδους έπρεπε να σταματήσει δια παντός, όχι μόνο από τους «καθεστωτικούς» αλλά και από οποιονδήποτε άλλον επίδοξο βιαστή της βούλησης των συναδέλφων. Kαταφύγαμε στα Αστικά Δικαστήρια και δικαιωθήκαμε πανηγυρικά. Και μόνο επειδή έσπευσαν να καταθέσουν έφεση, για να «αγοράσουν χρόνο» θητείας για μια έκπτωτη διοίκηση και με βάση τη δικαστική απόφαση για την αγωγή αλλά κυρίως είναι έκπτωτη στη συνείδηση της κοινωνίας και ειδικότερα των μαθηματικών, μόνο τότε καταθέσαμε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για άμεση εκτέλεση της απόφασης. Ο τρόμος τους, χτύπησε maximum με την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για τα ασφαλιστικά μέτρα. Ήταν τόση η σαστιμάρα τους ώστε άρχισαν να λένε κάτι ακατανόητα, όπως ότι δικαιώθηκαν. Οι σαστισμένοι ούτε ένα νεοελληνικό κείμενο δεν μπόρεσαν να καταλάβουν. Ο δικαστής είναι σαφέστατος: εμείς έχουμε δίκιο σε όλα, αλλά δε κάνει δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα μόνο και μόνο γιατί αργήσαμε!!!!….

Συνάδελφοι, μην τους λογάτε για ισχυρούς. Δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια αδύναμη ομαδούλα. Το τέλος του «καθεστώτος» τους έφτασε.

Δ΄. τι προτείνει η «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ»

Για το ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας και την εκπαίδευση και ειδικότερα για τους /τις μαθηματικούς όλοι μας το έχουμε βιώσει στις πλάτες μας. Έτσι δεν έχουμε ανάγκη κανέναν για να μας περιγράψει όσα μας ταλανίζουν εδώ και πολλά χρόνια. Επιπλέον οι θέσεις της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» είναι γνωστές οπότε αυτή τη φορά δεν θα επαναλάβουμε όσα κατά καιρούς (σε Γενικές Συνελεύσεις, ημερίδες της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» και στα συνέδρια ή σε άλλες εκδηλώσεις της ΕΜΕ αλλά και όπου αλλού παρεμβαίνουμε) έχουμε διακηρύξει και στα οποία έχουμε με επιχειρήματα αναλυτικά αναφερθεί και ταυτόχρονα έχουμε προτείνει και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις και στη σημερινή συγκυρία τολμώντας να συγκρουστούμε με το σήμερα, οραματιζόμενοι ένα ελπιδοφόρο αύριο.

Δηλαδή, θέλουμε:

► μια ΕΜΕ αποκλειστικά στην υπηρεσία:

•             της Επιστήμης

•             των μαθηματικών

•             της Κοινωνίας

► μια ΕΜΕ που θα σέβεται και θα την σέβονται τα μέλη της

► μια ΕΜΕ χωρίς εκ προοιμίου «αυθεντίες»

► μια ΕΜΕ που θα υπερασπίζεται μαχητικά τα δίκαια των μελών της και όχι μόνο (άρθρο 2)

► μια ΕΜΕ για πρώτη φορά μετά από μακροχρόνιο αγώνα μας με νέο εκλογικό σύστημα την απλή αναλογική σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και συνεχίζουμε τον αγώνα για ένα σύγχρονο Καταστατικό (που να λαμβάνει υπόψη του και τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής).

► μια ΕΜΕ στην οποία η Αττική δεν θα είναι η «μητρόπολη» και τα Παραρτήματα οι «αποικίες»

► μια ΕΜΕ με νέα, ανανεωμένη και ανοιχτή οργανωτική δομή αντί της αδιαφάνειας που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του Δ.Σ. της ΕΜΕ και την κλειστότητα των συνεδριάσεών του αλλά και την απομαζικοποίηση που κατέληξε στρατηγικός τους στόχος, στη «μάχη» για την εκλογή του νέου Δ.Σ. (και την Εξελεγκτική Επιτροπή) στην ΕΜΕ πρέπει να υποστηριχτεί η «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ».

► μια ΕΜΕ μαζική, όπου θα επιστρέψουν οι μαθηματικοί, με διαφανή και δημοκρατική λειτουργία,

► μια ΕΜΕ που θα κινητοποιήσει όλο το έμψυχο δυναμικό που διαθέτει για τη δημιουργία ενός πανελλήνιου δικτύου αναβάθμισης της επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών-μελών της, αντί να συγκροτεί παρεΐστικες ομάδες συγγραφής διδακτικών βιβλίων, σύνταξης αναλυτικών προγραμμάτων, αποβλέποντας, ως κρατικοδίαιτος επιχειρηματίας, στην εξυπηρέτηση της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής

► μια ΕΜΕ που θα αντισταθεί σθεναρά κατά της περαιτέρω υποβάθμισης  της παρεχόμενης στο σχολείο εκπαίδευσης με νέες «μεταρρυθμίσεις» που αρχίζουν και τελειώνουν στο εξεταστικό

► μια ΕΜΕ που θα συμμετάσχει στον πανεκπαιδευτικό ξεσηκωμό κατά της άμεσης ή έμμεσης ιδιωτικοποίησης της Παιδείας

► μια ΕΜΕ που θα πάρει ξεκάθαρη θέση γύρω από το «πανεπιστήμιο τύπου Bologna»

► μια ΕΜΕ που θ’ αγωνιστεί και θα ζητήσει την άμεση θέσπιση του Ενιαίου Δημόσιου 12χρονου Δωρεάν Βασικού Υποχρεωτικού Σχολείου και κατάργηση του διπλού σχολικού δικτύου

► μια ΕΜΕ για να διεκδικήσει το 15% του προϋπολογισμού για την Παιδεία ένα αίτημα επίκαιρο σήμερα όσο ποτέ με το 2,5% να στραγγαλίζει τη Δημόσια εκπαίδευση.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ  ΝΙΚΗΣ

[ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΜΕ), ΜΑΡΤΗΣ 2015]

ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΕ»

α.α         Ονοματεπώνυμο                                           Πατρώνυμο        Ιδιότητα

για το Διοικητικό Συμβούλιο

01           Αγγελόπουλος Ευγένιος (Βένιος)             Γρηγόριος           ΕΜΠ/ΣΕΜΦΕ

02           Βισκαδουράκης Βασίλειος                     Ελευθέριος                      Δ.Ε.

03           Δριβαλιάρης Ευάγγελος                         Δημοσθένης                      Ι.Ε.

04           Ζούπας Δημήτριος                                      Έκτωρ                              Δ.Ε.

05           Καραμπέρης Ιωάννης                                 Χρήστος                          Δ.Ε.

06           Κερασαρίδης Ιωάννης                                 Φώτιος                           Δ.Ε.

07           Κομπότης Γεώργιος                                   Ευάγγελος                        Δ.Ε.

08           Κουνιάς Ευστράτιος                                   Γεώργιος                        ΕΚΠΑ

09           Κυρούσης Ελευθέριος                              Μιλτιάδης                       ΕΚΠΑ

10           Μακρή Ιωάννα                                          Κωνσταντίνος                     Δ.Ε.

11           Μαυρέλης Ιάκωβος (Μάκης)                      Ιωάννης                          Δ.Ε.

12           Μορόγλου Εμμανουήλ                                 Βασίλειος                       Δ.Ε.

13           Παπαδήμας Αλκιβιάδης                               Ανδρέας                           Ι.Ε.

14           Παπαϊωάννου Αλέξανδρος                       Χαράλαμπος            ΕΜΠ/ΣΕΜΦΕ

15           Πετρέλης Άγγελος                                          Σαράντης                  ΦΡΟΝΤ.

για την Εξελεγκτική Επιτροπή

01           Βαρόπουλος Δημοσθένης                          Κωνσταντίνος                   Δ.Ε.

02            Κεχράκος Νικόλαος                                           Πάρης                          Δ.Ε.

03           Χρονοπούλου Αγγελική                                   Χρόνης                     Εκδότρια

                                                                                                            «Σύγχρονης Εκπαίδευσης»

Επεξηγήσεις

ΕΜΠ/ΣΕΜΦΕ: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

ΕΚΠΑ     : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δ.Ε.        : Δημόσια Εκπαίδευση

Ι.Ε.          : Ιδιωτική Εκπαίδευση

ΦΡΟΝΤ   : Φροντιστήρια.

Ετικέτες , , , , , , , .Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *