ΕΛΜΕ Ν. Σμύρνης-Καλλιθέας-Μοσχάτου: Καθορισμός τμημάτων για την ερχόμενη σχολική χρονιά

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Όπως είναι γνωστό το Υπουργείο Παιδείας μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από την αρχή του σχολικού έτους, πίεσε τα σχολεία έτσι ώστε να πετύχει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μαθητών ανά τμήμα  και τη μείωση του αριθμού των τμημάτων. Αυτό είχε και έχει ως αποτέλεσμα τα υπερφορτωμένα τμήματα (26-28 μαθητές) με τα γνωστά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και την πληθώρα πλεοναζόντων συναδέλφων.

Ωστόσο στο νέο νόμο για το Λύκειο (4186/2013 – ΦΕΚ 193/ 17-9-2013) προβλέπεται ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα να προσαρμόζεται ανάλογα με το αν υπάρχει αριθμός μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες.

 Συγκεκριμένα στην Παράγραφο 15 του Άρθρου 28 αναφέρονται τα εξής:

 Στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής: «Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»

Μάλιστα στο άρθρο 3 του νόμου 3699/2008 αναφέρονται ονομαστικά οι παθήσεις που καθιστούν ένα μαθητή ή μαθήτρια άτομο με αναπηρία και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών:

 «Άρθρο 3 Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανά­γκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περί­οδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μα­θητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κα­τηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγο­ντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

2. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματι­κές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκα­τάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 3. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλι­κιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανατίθεται η ανάπτυξη προ­τύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμ­μάτων για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδη­λώνουν ενδιαφέρον. Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου.»

Μετά από ενημέρωση από τις αιρετούς μας, την περίοδο αυτή το ΠΥΣΔΕ πρόκειται να κάνει πρόβλεψη κενών και πλεονασμάτων, ενώ η Δ/ντρια της Δ΄ Δ/νσης θα αποφασίσει για τον αριθμό των τμημάτων ανά σχολείο για το έτος 2014/15.

Με δεδομένο ότι

α. θεωρούμε πως ο αριθμός των 27 μαθητών ανά τμήμα είναι ιδιαίτερα μεγάλος και δυσχεραίνει το εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών και

β. φέτος παράνομα δεν εγκρίθηκαν τα τμήματα που προβλέπει ο ν. 4186/13

1) Καλούμε:

τους Συλλόγους των Καθηγητών και τους Διευθυντές των σχολείων να δηλώσουν στη Δ΄ Δ/νση και στις αιρετούς μας τον αριθμό των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά τμήμα και το συνολικό αριθμό μαθητών ανά τμήμα. Επίσης να βρίσκονται σε αγωνιστική επαγρύπνηση και να ενημερώσουν τους συλλόγους γονέων και τους μαθητές.

2) Απαιτούμε:

από τη Διεύθυνση Β/βάθμιας Δ΄ Αθήνας να συλλέξει τα στοιχεία και από τη Διευθύντρια Δ΄ Αθήνας να αποφασίσει, όπως ορίζει το αρ.7 παρ.4 του ν. 3848/10, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στα σχολεία την επόμενη σχολική χρονιά με βάση τον αριθμό των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες που προβλέπει ο ν. 4186/2013 .

Επίσης το ΠΥΣΔΕ Δ΄ Αθήνας   να κάνει την πρόβλεψη κενών και πλεονασμάτων με βάση τον αυξημένο αριθμό τμημάτων που προκύπτει από το ν. 4186/2013, καθώς παράνομα δεν εγκρίθηκαν αυτά τα τμήματα την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα των συναδέλφων μας και των μαθητών μας.

                   Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Κάτσικας                                                              Μάκης Μαυρέλης

 

 

 

 

 

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*