ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αγαπητοί συν/λφοι

Όπως γνωρίζετε, η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, ύστερα από την επισυναπτόμενη, μη σύννομη εντολή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής κ. Κουμέντου (με αρ. πρωτ. Φ45.1 και Φ.46.2/ 955646,2ΦΦ,46,2 της 2/9/2010) προχώρησε σε μη σύννομες, αυθαίρετες και μαζικές διαθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια, χωρίς σχετική πρόταση του ΠΥΣΔΕ το οποίο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν είναι αρμόδιο για κάτι τέτοιο, και με απόφαση του Δ/ντή Εκπαίδευσης. Στους Διευθυντές Εκπαίδευσης η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1340 τ. Β΄, αναθέτει ρητά και κατηγορηματικά την αρμοδιότητα να «5. Διαθέτουν εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αντίστροφα για τη διδασκαλία μαθημάτων Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών και Φυσικής Αγωγής, είτε με ολική απόσπαση είτε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ή και με υπερωριακή απασχόληση.»

Φιλοκυβερνητικοί συνδικαλιστικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες που για ευνόητους λόγους θέλουν ν’ αποδώσουν τη συγκεκριμένη αυθαιρεσία της διοίκησης στο ΠΥΣΔΕ, διαδίδουν τον αβάσιμο ισχυρισμό πως και η σχετική διάθεση αποτελεί αρμοδιότητα του ΠΥΣΔΕ. Όμως μια τέτοια αρμοδιότητα δεν προβλέπεται στην κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων του ΠΥΣΔΕ (άρθρο 12 του ΠΔ. 1/2003), ούτε συνάγεται από τις διατάξεις του Ν. 1566 που επικαλούνται αυτοί οι παράγοντες.

Συγκεκριμένα το άρθρο 14, παράγραφος 14, του Ν. 1566 προβλέπει τη μερική ή ολική διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διάθεση με πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, για να διδάξουν φυσική αγωγή, …… ξένες γλώσσες και καλλιτεχνικά μαθήματα- όχι όμως και πληροφορική(ΠΕ 19-20) και μουσική (ΠΕ 16) – ειδικότητες που τη διάθεσή της στην πρωτοβάθμια δεν «εντέλλεται» ούτε η σχετική διαταγή του περιφερειακού διευθυντή! Για να υλοποιηθούν όμως αυτές οι διαθέσεις προβλέπεται η έκδοση ειδικού προεδρικού διατάγματος με το οποίο, συν τοις άλλοις, θα καθορίζεται η διάθεση αυτών των εκπαιδευτικών «στα δημοτικά σχολεία για ανάληψη πλήρους προγράμματος διδασκαλίας ή και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου». (άρθρο 4, παράγραφος 12, του Ν. 1566). Τέτοιο όμως προεδρικό διάταγμα, απ’ όσο μπορούμε να ξέρουμε, δεν υπάρχει!

Η ουσιαστικότερη όμως παρατυπία αυτών των διαθέσεων είναι ο δεσπόζων μαζικός κι απρόσωπος χαρακτήρας τους, καθώς και η παράνομη και καταχρηστική διαδικασία με την οποία συγκεκριμενοποιήθηκαν και ονομαστικοποιήθηκαν οι περισσότερες από αυτές οι διαθέσεις (αυτές που δεν έγιναν με αίτηση του διατιθέμενου συναδέλφου)!

Ήδη από τις 3-9- 2010, σύμφωνα με τη σχετική «εντολή» του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής διατέθηκαν συλλήβδην «όλοι οι αποσπασμένοι στα οικεία ΠΥΣΔΕ»! Δεν πάρθηκε υπόψη ότι πολλοί από αυτούς είχαν ζητήσει απόσπαση μόνο στο «οικείο» ΠΥΣΔΕ- ενώ οι υπόλοιποι στο οικείο ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ. Παραβιάστηκεν έτσι το έννομο δικαίωμά τους να διεκδικήσουν θέση στο ΠΥΣΔΕ, αφού, μόνον όταν περατωθεί ο κύκλος των τοποθετήσεων του Σεπτεμβρίου, μπορεί να διαπιστωθεί στην πράξη, ονομαστικά και συγκεκριμένα, ποιοι εκπαιδευτικοί και κατά πόσο δε συμπληρώνουν το ωράριο τους! Και μόνον τότε επιτρέπεται να διατεθούν οι εκπαιδευτικοί αυτοί για ολική ή μερική συμπλήρωση ωραρίου και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Διατέθηκαν επίσης «οι ευρισκόμενοι πλεονάζοντες στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ» με καθαρά αριθμητικά κριτήρια (όσοι είχαν τα λιγότερα μόρια)! Και αυτοί στερήθηκαν το έννομο δικαίωμα τους να συμμετάσχουν σε όλους του γύρους τοποθετήσεων του Σεπτεμβρίου -πλην του πρώτου! Πολλοί από αυτούς επίσης αποκλείσθηκαν αρχικά από το δικαίωμα συμμετοχής και στις τοποθετήσεις του πρώτου γύρου, λόγω εκπρόθεσμης αίτησης (απόφαση που λήφθηκε με πλειοψηφία 4-1, με μοναδικό διαφωνούντα τον υπογραφόμενο).

Τελικά, λόγω της γενικής συνδικαλιστικής και συναδελφικής κατακραυγής που εκδηλώθηκε και μ’ έναν κατακλυσμό ενστάσεων (και πιθανώς κι ενόψει των εκλογών για νέους αιρετούς στα υπηρεσιακά συμβούλια), η διοίκηση αναθεώρησε την άποψή της, αποδεχόμενη έστω κι εκ των υστέρων τη δική μου άποψη και τις ενστάσεις των συναδέλφων που είχαν αποκλεισθεί από τον πρώτο γύρο των τοποθετήσεων λόγω εκπρόθεσμης αίτησης. Έτσι το ΠΥΣΔΕ προχώρησε την Παρασκευή, 10-9-2010, στην εκ νέου τοποθέτηση και στην ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ16-ΠΕ19_20.

Το γεγονός αυτό αποτελεί έναν καλό οιωνό. Αν οι συν/λφοι και τα ΔΣ των ΕΛΜΕ, σε συνεργασία με τους αιρετούς, αυξήσουν την απαιτητικότητά τους έναντι της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε η τελευταία ίσως αναγνωρίσει το έννομο δικαίωμα των συν/λφων που διατέθηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς αίτησή τους και χωρίς σύννομη γραπτή εντολή, να συμμετάσχουν και στους επόμενους γύρους τοποθετήσεων και να διεκδικήσουν με βάση τα μόριά τους μια θέση ή μερικές ώρες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η κάλυψη μερικών ωρών του διδακτικού τους ωραρίου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η διάθεσή τους για τον υπόλοιπο αριθμό ωρών στην πρωτοβάθμια θ’ απαλλάξει τους διατιθέμενους συν/δέλφους από την πίεση της διοίκησης της πρωτοβάθμιας που προσπαθεί, επίσης παράνομα και καταχρηστικά, να επιβάλλει σ’ εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας το μεγαλύτερο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας!

Ανακεφαλαιώνοντας: η εσπευσμένη, μαζική, απρόσωπη και χωρίς αίτησή τους διάθεση συν/λφων στην πρωτοβάθμια παραβιάζει το έννομο δικαίωμά τους να διεκδικήσουν την τοποθέτησή τους στη δευτεροβάθμια κατά τη διάρκεια του κύκλου των τοποθετήσεων του Σεπτεμβρίου∙ η διάθεση των συν/λφων που διδάσκουν μουσική και πληροφορική δεν περιλαμβάνεται στην εντολή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής (όπως τεκμαίρεται από την ίδια την επισυναπτόμενη εντολή)∙ τέλος, με τη διάθεση επιχειρείται να καταστρατηγηθεί de facto και ν’ αυξηθεί το διδακτικό ωράριο των καθηγητών!

Καιρός, όποιος σπέρνει ανέμους να θερίσει θύελλες!

Περιστέρι,11-9-2010

Φουσέκης Χρήστος

Αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας