Σχετικά με τα «ενιαία κείμενα» της ΟΛΜΕ. Συμμετοχή στην αξιολόγηση με τη σφραγίδα της ΟΛΜΕ. Τεράστιες οι ευθύνες των ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΑΣΕ_ΠΑΜΕ

Ούτε «ενιαία κείμενα», ούτε απάντηση στην αξιολόγηση

Συμμετοχή στην αξιολόγηση με τη σφραγίδα της ΟΛΜΕ

Τεράστιες οι ευθύνες των ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΑΣΕ_ΠΑΜΕ

Την προηγούμενη εβδομάδα το ΔΣ της ΟΛΜΕ κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος των «ενιαίων» κειμένων της ΟΛΜΕ με τα οποία υποτίθεται ότι ο κλάδος θα απαντήσει την αξιολόγηση. Όπως αναμενόταν δεν υπάρχει καμία έκπληξη, ούτε ως προς το περιεχόμενο ούτε ως προς τη μεθοδολογία.  Όπως το πρώτο μέρος των «ενιαίων κειμένων» της ΟΛΜΕ, δηλαδή οι στόχοι της αξιολόγησης των σχολείων που στάλθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία του Δ.Σ. ΟΛΜΕ, έτσι και τα επιμέρους κείμενα που αντιστοιχούν στους στόχους αυτούς και αφορούν τις «ομάδες δράσης» συντάχθηκαν υπό την αγαστή συνεργασία των κυβερνητικών παρατάξεων των ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ. Στον ρόλο του λαγού σε όλες τις περιπτώσεις η  ΑΣΕ-ΠΑΜΕ. Πρώτα έστρωσε το έδαφος για την απόφαση συμμετοχής στην αξιολόγηση με τα «ενιαία κείμενα» στη Γ.Σ. Πρόεδρων στις 21/10/2023 και τώρα πράττει το ίδιο στη σύνταξη των κειμένων, επιδιώκοντας να συμβάλει στη διαμόρφωσή τους. Όπως και τότε, έτσι και τώρα οι δυο δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού άφησαν στα κρύα του λουτρού την ΑΣΕ –ΠΑΜΕ και συμφώνησαν μεταξύ τους. Για μια ακόμα φορά διέλυσαν τις αυταπάτες της ΑΣΕ-ΠΑΜΕ ότι ενδιαφέρονται για μια αγωνιστική απάντηση του κλάδου στην αξιολόγηση μέσα από τα «ενιαία κείμενα».

Τα «ενιαία κείμενα», δεν είναι καθόλου ενιαία:

 

Στον δείκτη «πόροι –μέσα-ερευνητικά εργαλεία» για κάθε στόχο αξιολόγησης η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ όχι μόνο καλεί να συμμετάσχουμε στην αξιολογική διαδικασία, αλλά και τα κείμενα που προτείνει δεν είναι καθόλου «ενιαία», αφού διαφοροποιούνται σε κάθε σχολική μονάδα από τη στιγμή που κάθε σύλλογος διδασκόντων καλείται να καταγράφει τις διαφορετικές ανάγκες του σχολείου που εργάζεται. Υιοθετούν δηλαδή πλήρως τη λογική της διαφοροποίησης και κατηγοριοποίησης των σχολείων που θέλει να επιβάλει το υπουργείο. Συγκεκριμένα για το πεδίο Πόροι – μέσα – ερευνητικά  εργαλεία (σε κάθε στόχο): «Η ομάδα εργασίας θα καταγράψει τα επιμέρους προβλήματα του σχολείου, που δυσχεραίνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση …τις επιμέρους σχετικές ανάγκες του σχολείου …τις συγκρουσιακές καταστάσεις του σχολείου καθώς και τις αιτίες τους …τα επιμέρους προβλήματα του σχολείου, που δυσχεραίνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση και θα αξιοποιήσει διεθνείς και εγχώριες παιδαγωγικές μελέτες (UNESCO, UNISEF (sic), ΚΕΜΕΤΕ κλπ.)

 

Το ανταγωνιστικό πνεύμα των «ενιαίων κειμένων»

 

Συνεργασία με τη διοίκηση, υιοθέτηση της λογικής του ανταγωνισμού των σχολείων, υλοποίηση προγραμμάτων και άλλων «καλών πρακτικών» που όλα παραπέμπουν στην αξιολόγηση- κατηγοριοποίηση των σχολείων. Ακόμα και η γλώσσα των κειμένων έχει προσαρμοστεί στην τεχνοκρατική ορολογία της αξιολόγησης. Ούτε φραστικά τα κείμενα δεν υποδηλώνουν την οποιαδήποτε διάθεση εναντίωσης στην αξιολόγηση. Αυτά είναι τα κείμενα της ΟΛΜΕ.

 Συγκεκριμένα αποσπάσματα από το έγγραφο της ΟΛΜΕ:

 Αξιοποίηση διεθνών και εγχώριων παιδαγωγικών μελετών (UNESCO, UNISEF(sic), ΚΕΜΕΤΕ κλπ.) για τη διάχυση καλών πρακτικών.

  • Καταγραφή προτάσεων για την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των σχολείων με ευθύνη της ΔΔΕ και των Συμβούλων.
  • Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σχετικές δράσεις που θα υλοποιηθούν από τις ΔΔΕ και τους Συμβούλους.
  • Συνεργασία με γειτονικά σχολεία και κοινωνικούς φορείς, εντός ωραρίου και με ευθύνη των συμβούλων παιδαγωγικής ευθύνης και της ΔΔΕ για διάχυση καλών πρακτικών.
  • Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το αχτύπητο δίδυμο: ΟΛΜΕ (ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ)– Γαβρόγλου. Ενδεικτικές «ομοιότητες»:

Λες και αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι το αν ο κλάδος έχει να διαλέξει την καλή και την κακή αξιολόγηση και όχι το αν θα μπορέσει να απαντήσει στην επίθεση της κυβέρνησης, τα κείμενα της ΟΛΜΕ επιμένουν να προτείνουν απαντήσεις βγαλμένες από την αξιολόγηση του υπουργού Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Γαβρόγλου. Μερικά ενδεικτικά σημεία είναι τα εξής:

 Άξονας 1ος

Κείμενο ΟΛΜΕ: Στην διάρκεια της χρονιάς θα γίνει καταγραφή των συνθηκών  που δυσχεραίνουν τη μάθηση, των μέσων διδασκαλίας που χρήζουν βελτίωσης και των προτάσεων επίλυσης των προβλημάτων αυτών.

Υ.Α.11/1/2019 για αξιολόγηση ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ: Εντοπισμός παραγόντων που ευνοούν ή δυσχεραίνουν τη διδασκαλία και μάθηση και παρατηρήσεις σε σχέση με τις διδακτικές μεθόδους, τα Προγράμματα Σπουδών και τα εκπαιδευτικά υλικά.

Άξονας 2ος

Κείμενο ΟΛΜΕ: Για την επιδιωκόμενη υποστήριξη των μαθητών και των μαθητριών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να γίνει καταγραφή των αναγκών για δημιουργία τμημάτων ένταξης, τάξεων υποδοχής, παράλληλη στήριξη και ψυχολογική υποστήριξη μαθητών και μαθητριών.

Υ.Α.11/1/2019 για αξιολόγηση ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ: Καταγραφή παραγόντων που αφορούν το σχολείο και δυσχεραίνουν ή ευνοούν την ακαδημαϊκή πρόοδο καθώς και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/μαθητριών. Αναφορά τυχόν προγραμματιζόμενων ενεργειών.

Άξονας 6ος

Κείμενο ΟΛΜΕ: Για την βελτίωση της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση του σχολικού κανονισμού με βάση τις παιδαγωγικές αρχές και καταγραφή των αναγκών του σχολείου σε προσωπικό, πόρους και εκσυγχρονισμό εξοπλισμού και υποδομών.

Υ.Α.11/1/2019 για αξιολόγηση ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ: Συνοπτική αναφορά στην υποδομή του σχολείου (π.χ. στοιχεία για το κτίριο, τους χώρους, τον εξοπλισμό) και στην αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που διαθέτει η Πολιτεία για την πιο αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου σε σχέση με την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολικής κοινότητας

Άξονας 7ος

Κείμενο ΟΛΜΕ: Η εξασφάλιση αποτελεσματικών δομών συντονισμού των σχολείων για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών απαιτεί συνεργασία με γειτονικά σχολεία εντός ωραρίου και με ευθύνη των δομών του Υπουργείου Παιδείας για διάχυση καλών πρακτικών.

Ν. 4547/2018 ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ: Οι σύλλογοι διδασκόντων των ομάδων σχολείων βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση μεταξύ τους σχετικά με επιμορφωτικές πρωτοβουλίες, δράσεις και συμμετοχή σε ποικίλα παιδαγωγικά προγράμματα με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινή εμπλοκή των εκπαιδευτικών τους κοινοτήτων. Οι εκπρόσωποι των σχολικών ομάδων της συνεργαζόμενης ομάδας σχολείων πραγματοποιούν τρεις (3) τουλάχιστον συσκέψεις στη διάρκεια του σχολικού έτους, κατά τις οποίες ανταλλάσσουν ιδέες, προτάσεις και προβληματισμούς γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων, με επίκεντρο τη διαδικασία του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου

Αναρωτιέται κάποιος: Μα καλά αν αυτό δεν αποτελεί συμμετοχή στην αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση, αν αυτό το έγγραφο της κυβερνητικής πλειοψηφίας του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ δεν αποτελεί μια «εναλλακτική Υπουργική Απόφαση» προσανατολισμένη στον νόμο 4547/18 του Γαβρόγλου και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τότε τι είναι;

Το κύριο μέλημα του κρατικού κυβερνητικού συνδικαλισμού ήταν να υπάρξει μια απόφαση της ΟΛΜΕ που να υιοθετεί τη λογική συμμετοχής στην αξιολόγηση μέσω των «ενιαίων κειμένων» και να διευκολύνει την κυβέρνηση. Άλλωστε, η ΔΑΚΕ είναι υπέρ της αξιολόγησης, οι ΣΥΝΕΚ είναι υπέρ της αξιολόγησης Γαβρόγλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η ΑΣΕ-ΠΑΜΕ τοποθετείται ενάντια στην «αντιδραστική», «αντιπαιδαγωγική» και «αντιεκπαιδευτική» αξιολόγησης, λες και μπορεί να υπάρξει μια αξιολόγηση που δεν είναι κατηγοριοποίηση των σχολείων. Θέσεις που εκ των πραγμάτων βοηθούν τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης να προχωρήσει στις βαθιές αντιδραστικές και ταξικές επιλογές της στην εκπαίδευση μέσω μιας εμβληματικής επιλογή της, όπως αυτή της αξιολόγησης.

Τεράστιες οι ευθύνες της ΑΣΕ-ΠΑΜΕ. Με τη στάση του διευκόλυνε τον κυβερνητικό συνδικαλισμό να προωθήσει τη γραμμή έμμεσης αποδοχής της αξιολόγησης. Επέλεξε να πάρει θέση κάτω από την ομπρέλα του, αντί να στηρίξει όλο εκείνο το κομμάτι του κλάδου που αντιστέκεται, την αγωνιστική κινητοποίηση των ΕΛΜΕ, των πρωτοβαθμίων σωματείων, ώστε να ανατραπεί η γραμμή αποδοχής της αξιολόγησης των ΔΑΚΕ –ΠΕΚ –ΣΥΝΕΚ.

Κι όχι μόνο αυτό. Αφού ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ πέτυχαν τον στόχο τους, τα «ενιαία κείμενα» συμμετοχής στην αξιολόγηση των σχολείων, τώρα και μετά την προσφυγή του υπουργού στα δικαστήρια που έβγαλε την Α/Α από μέντορες παράνομη, δεν κάνουν τα αυτονόητα, όπως η ΔΟΕ. Από την 1η Νοέμβρη που κρίθηκε η Α/Α παράνομη, όχι μόνο δεν αποτάθηκαν στην ΑΔΕΔΥ για να καλύψει τη δευτεροβάθμια, αλλά ούτε καν το συζητούν στο Δ.Σ., καταδεικνύοντας ότι η πρόθεση των ΣΥΝΕΚ όταν έβαζαν ως «πακέτο» αυτά τα δύο, δηλαδή την ψήφιση ενιαίων κειμένων» ως προϋπόθεση για την ψήφιση της Α/Α από μέντορες, στην διαπραγμάτευσή τους με την ΑΣΕ-ΠΑΜΕ, είχε ως μόνο στόχο την προώθηση της αποδοχή της αξιολόγησης.

Η Α/Α αποτέλεσε και αποτελεί εκείνη τη μορφή αγώνα που είναι ικανή να συγκροτήσει ένα πραγματικό μέτωπο σύγκρουσης και αμφισβήτησης της πολιτικής της κυβέρνησης που επιδιώκει την αλλαγή του DNA του δημόσιου σχολείου, την επιδείνωση των όρων και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών σε αυτό. Δείχνει ότι η Α/Α ως εργαλείο κι όπλο υπάρχει στη φαρέτρα του εκπαιδευτικού κινήματος και επιβάλλεται να χρησιμοποιηθεί σε κορυφαίες αντιπαραθέσεις με την κυβέρνηση, όπως η τωρινή. Δεν υπάρχει εικονική συμμετοχή στην αξιολόγηση, μόνο πραγματική συμμετοχή. Ο κλάδος δεν θα αντιμετωπίσει την αξιολόγηση με εικονικές κινητοποιήσεις, αλλά με πραγματικό και αποφασιστικό αγώνα! Τώρα είναι η ώρα τα πρωτοβάθμια σωματεία να βγουν μπροστά! Αυτή τη στιγμή 22 ΕΛΜΕ, το ¼ των ΕΛΜΕ της χώρας βρίσκονται σε Α/Α από την αξιολόγηση των σχολείων. Είναι ώρα και οι υπόλοιπες ΕΛΜΕ να προχωρήσουν κι αυτές σε Α/Α από την αξιολόγηση των σχολείων. Τώρα είναι η ώρα να στηριχθεί αυτή η μορφή αγώνα σε όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας, ώστε να αλλάξει πορεία η ομοσπονδία! Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση ενιαία και συντονισμένα με Α/Α και για όλες τις μορφές της, παλεύουμε για την ανατροπή της πολιτικής της κυβέρνησης!

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*